Có phải kiểm thử phần mềm sẽ bắt đầu sau khi phần mềm hay ứng dụng được lập trình viên hoàn thành? Trên thực tế, quá trình kiểm thử được chia thành nhiều giai đoạn, được các Kiểm thử viên thực hiện từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng cho đến khi giao chương trình.

Phân tích yêu cầu

Giai đoạn đầu tiên của quá trình kiểm thử phần mềm là đánh giá các yêu cầu bằng cách sử dụng các giấy tờ như tài liệu yêu cầu của khách hàng, nguyên mẫu của khách hàng, tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm, hệ thống tài liệu thiết kế, v.v.

Lập kế hoạch kiểm thử

Dựa trên tài liệu ở giai đoạn đầu, Trưởng nhóm kiểm tra hoặc Người quản lý kiểm tra sẽ tạo một kế hoạch kiểm thử phần mềm cho nhóm QA để kiểm tra các yếu tố:

– Thời gian thực hiện dự án: Dự án sẽ kéo dài bao lâu? Những loại nhiệm vụ nào sẽ được hoàn thành trong mỗi thời kỳ?

– Phương pháp tiếp cận: Dựa trên các tiêu chí chất lượng mà khách hàng đưa ra, thời lượng thử nghiệm, kỹ thuật, lĩnh vực sản phẩm …

Thiết kế kịch bản

Trong giai đoạn này, Người kiểm tra sẽ nghiên cứu tất cả các giấy tờ để xác định những gì cần phải làm và có nên kiểm tra một số chức năng nhất định hay không. Tiếp theo, Tester sẽ bắt đầu phát triển các trường hợp thử nghiệm dựa trên cách tiếp cận và thiết kế kịch bản thử nghiệm.

Yêu cầu đối với test case:

– Tất cả các trường hợp thử nghiệm có thể được yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm đều được đại diện bởi lớp này.

– Ngoài các trường hợp thử nghiệm, người thử nghiệm cũng phải tạo dữ liệu thử nghiệm, tập lệnh thử nghiệm, thiết kế thử nghiệm và tập lệnh tự động thử nghiệm.

Thiết lập môi trường kiểm thử

Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong Vòng đời kiểm thử phần mềm (vòng đời phát triển phần mềm). Môi trường thử nghiệm sẽ được phát triển dựa trên nhu cầu của khách hàng và đặc điểm sản phẩm.

Thực hiện kiểm thử

Sau khi hoàn thành cài đặt môi trường thử nghiệm và trường hợp thử nghiệm dự định, người thử nghiệm sẽ gửi các lỗi hay còn được gọi là bug đến công cụ quản lý lỗi và theo dõi cho đến khi lỗi được giải quyết thành công.

Đóng chu trình kiểm thử

Để kết thúc chu trình kiểm thử, đội QA phải thu thập các tài liệu, giấy tờ đã được tạo ra và hoàn thành trong các giai đoạn trước: tài liệu phân tích đặc điểm kỹ thuật yêu cầu, kế hoạch kiểm tra, báo cáo lỗi, kết quả kiểm tra… Sau đó mới đến đảm bảo chất lượng (QA). Nhóm sẽ tóm tắt và báo cáo về quá trình thử nghiệm, bao gồm bao nhiêu vấn đề đã được sửa chữa, các khiếm khuyết có đáng kể hay không, chức năng nào còn khiếm khuyết, chức năng nào đã hoàn thành.

 

Leave a Reply