TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIẾNG ANH ĐỐI VỚI LẬP TRÌNH VIÊN TRONG CÔNG VIỆC

Tiếng Anh là điều cần thiết cho các lập trình viên, như bạn đã biết. Phần lớn các tài liệu lập trình hiện tại, cả trực tuyến và ngoại tuyến, đều bằng tiếng Anh; tuy nhiên, một số bài báo đã được dịch sang tiếng Việt. Tất cả các công cụ và tài nguyên có sẵn bằng tiếng Anh Rõ […]